TOP

0938 927 118 - 01657.90.90.90

cây tre, cây nứa

Mẹt tre, quang gánh, thúng tre

Mẹt tre, quang gánh, thúng tre

Mẹt tre 45cm hàng đẹp
mẹt tre 45cm, mẹt tre lớn, mẹt tre nhỏ, nia

Mẹt tre 45cm hàng đẹp

mẹt tre 45cm, mẹt tre lớn, mẹt tre nhỏ, nia tre, dần sàn tre, nong nia tre
Mẹt tre bún đậu
Mẹt tre bún đậu, mẹt bằng tre, dần sàn

Mẹt tre bún đậu

Mẹt tre bún đậu, mẹt bằng tre, dần sàn tre, nong nia tre , rổ rá tre